Słownik

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Proces identyfikacji potrzeb szkoleniowych osoby lub grupy osób, polegający na zbieraniu i analizie informacji pochodzących z różnych źródeł, efektem którego jest stworzenie rekomendacji do dalszego kształcenia i przygotowanie projektu szkoleniowego dopasowanego do rzeczywistych potrzeb klienta.
Analiza potrzeb szkoleniowych dąży do określenia poziomu wiedzy, umiejętności lub postaw, które decydują o skutecznej realizacji celów zawodowych przez te osoby.


ANKIETA EWALUACYJNA

Kwestionariusz wypełniany przez uczestników po zakończeniu realizacji szkolenia, badający najczęściej opinie i odczucia osób biorących udział w szkoleniu na temat zrealizowanego programu szkoleniowego.


BURZA MÓZGÓW

Metoda szkoleniowa polegająca na poszukiwaniu przez grupę szkoleniową jak największej liczby rozwiązań danego problemu, co umożliwia spojrzenie na omawiane zagadnienie z różnych perspektyw.


CELE SZKOLENIA

Określenie tego, co w drodze realizacji szkolenia chcemy osiągnąć. Lista celów szkolenia przygotowywana jest po zakończeniu procesu identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Prawidłowo zdefiniowany cel powinien być osiągalny, realistyczny, akceptowany przez osoby, które mają go osiągnąć, określony w czasie, a także opisany w ujęciu jakościowym i ilościowym.


ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Czynności wykonywane w trakcie szkolenia celem nabycia określonej umiejętności, wprawy w wykonywaniu zadań zawodowych czy utrwalenia wiedzy.


DYSKUSJA

Zakłada aktywny udział uczestników szkolenia poprzez możliwość swobodnego wypowiedzenia się na dany temat i wymianę opinii osób uczestniczących. Zakończona podsumowaniem wymienionych informacji.


EDUKACJA

Proces zdobywania wiedzy i umiejętności wraz z formalnym potwierdzeniem ich uzyskania.


EWALUACJA SZKOLENIA

Określenie przydatności, skuteczności szkolenia oraz osiągniętych korzyści, w odniesieniu między innymi do celów szkolenia.


KAPITAŁ LUDZKI

patrz: Zasoby ludzkie


KNOW – HOW

Całokształt zgromadzonej w trakcie prowadzonej praktyki zawodowej wiedzy i umiejętności, pozwalającej na świadczenie określonych usług, wytwarzaniu produktów czy prowadzenia danej działalności.


KONFERENCJA

Spotkanie zespołu osób w celu omówienia danego zagadnienia na przykład poprzez serię wygłoszonych referatów.


KOSZT SZKOLENIA

Wartość wyrażona w pieniądzu obejmująca wszelkie pozycje kosztów niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.


KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Zasób wiedzy i umiejętności niezbędny do wykonywania określonego zawodu lub sprawowania danego stanowiska.


METODY SZKOLENIA GRUPOWEGO

Sposób realizacji programu szkolenia. W zależności od celu szkolenia dobierane są metody szkolenia tj.: wykłady, dyskusje, pokazy, studia przypadku, symulacje, sesje pytań i odpowiedzi, odgrywanie ról, gry.


ODGRYWANIE RÓL

Metoda szkolenia grupowego, w trakcie której uczestnicy, w warunkach naśladujących rzeczywistość, odgrywają prawdziwe lub fikcyjne role, przybliżające ich do istoty problemu zawodowego.


ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ

Wartość przypisywana instytucjom lub przedsiębiorstwom, które aby sprostać zmiennym warunkom funkcjonowania zachęcają swoich pracowników do stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności i otwartości na nowe idee.


PRACA W GRUPIE

Jedna z form ćwiczeń praktycznych polegająca na wykonaniu określonego zadania przez grupę osób, wyodrębnioną z grupy szkoleniowej. Zadanie polega na wskazaniu rozwiązania dla danego problemu lub omówieniu studium przypadku.


PRE-TEST

Test przeprowadzony na początku szkolenia celem określenia poziomu wiedzy i umiejętności poszczególnych uczestników.


PROGRAM SZKOLENIA

Sposób realizacji szkolenia określony kolejnymi tematami realizowanymi w trakcie szkolenia według ściśle określonych metod i w określonym czasie.


POST-TEST

Test przeprowadzany po zakończeniu szkolenia celem określenia poziomu wiedzy i umiejętności poszczególnych uczestników.


RAPORT PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ SZKOLENIA / RAPORT POSZKOLENIOWY

Raport przygotowany po zakończeniu realizacji szkolenia, zawierający informacje o jego przebiegu, zarówno z punktu widzenia uczestników, jak i trenerów biorących udział w procesie szkoleniowym. Przedstawia stopień osiągnięcia zakładanych celów, rekomendacje na przyszłość oraz średnią ocenę szkolenia.


ROZWÓJ

Proces zmian prowadzący do osiągnięcia poziomu wyższego pod jakimś względem np. wzbogacenie wiedzy, umiejętności, postaw, zachowań. Warunki takie stwarzają szkolenia będące inwestycją we własny rozwój.


ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Wszystkie działania mające na celu wzmocnienie najcenniejszego kapitału każdej organizacji – ludzi, między innymi w drodze szkoleń i wymiany doświadczeń.


STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Wzorzec minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla danego zawodu.


STUDIUM PRZYPADKU

Ćwiczenie, którego trzon stanowi opis szczegółowego przypadku związanego z omawianym zagadnieniem. Na jego podstawie uczestnicy szkolenia mogą odtworzyć określony proces, ocenić poszczególne czynności, wyciągnąć wniosku, sformułować zasady.


SZKOLENIE

Proces zdobywania wiedzy i umiejętności lub ich uzupełniania. Forma zajęć pozaszkolnych, których celem jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych. Uznana metoda inwestowania w pracowników, czyli kapitał ludzki każdego przedsiębiorstwa, przyczyniająca się do wzrostu konkurencyjności firmy.


SZKOLENIE GRUPOWE

Proces zdobywania wiedzy i umiejętności lub ich uzupełniania, odbywające się w grupie osób.


SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Proces zdobywania wiedzy i umiejętności lub ich uzupełniania, odbywające się przy udziale wykładowcy lub instruktora i jednej osoby biorącej udział w szkoleniu.


SZKOLENIE OTWARTE

Proces zdobywania wiedzy i umiejętności lub ich uzupełniania, w grupie osób reprezentujących różne instytucje lub profesje.


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Proces zdobywania wiedzy i umiejętności lub ich uzupełniania, przeznaczony dla konkretnie określonej grupy, którą łączy jedna cecha wspólna, na przykład miejsce zatrudnienia. Najczęściej organizowane na konkretne zlecenie.


SYMULACJA

Metoda szkoleniowa polegająca na wykonywaniu zadań zawodowych, w warunkach lub sytuacji zbliżonych do naturalnych dla danego zawodu lub problemu. Scenariusz opracowanego ćwiczenia obejmuje naśladowanie prawdziwych sytuacji zawodowych.


TESTY SPRAWDZAJĄCE POZIOM WIEDZY

Forma badania poziomu wiedzy uczestników szkolenia przed szkoleniem (pre-test) oraz po szkoleniu (post-test). Porównanie wyników pre-testu i post-testu pozwala określić poziom nabytej wiedzy.


UMIEJĘTNOŚĆ

Zdolność wykonywania określonych czynności będących częścią zawodu lub zadania zawodowego.


WARSZTATY

Grupowe zajęcia, w czasie których uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania związane z wiodącym tematem szkolenia, samodzielnie poszukując rozwiązań dla określonego problemu, motywowani i oceniani przez trenera, wykładowcę, instruktora.


WIADOMOŚCI

Zasób wiedzy, informacji lub procedur w określonej dziedzinie lub na dany temat, które są niezbędne do opanowania określonej umiejętności.


WYKŁAD

Metoda szkolenia opierająca się, w formie tradycyjnej na ustnym przekazie wiedzy przez trenera na rzecz uczestników.


ZADANIE ZAWODOWE

Etap pracy w ramach zawodu z określonym celem, początkiem i końcem.


ZASOBY LUDZKIE

Termin nawiązujący do twierdzenia, iż najcenniejszym kapitałem każdej organizacji, decydującej o jej sukcesie na rynku, są ludzie. To całokształt posiadanej przez pracowników wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw, motywacji. Istnieje związek pomiędzy jakością zasobów ludzkich firmy, a jej pozycją na rynku.


ZAWÓD

Zadania zawodowe wyuczone lub wykonywane przez osobę w celach zarobkowych.